Phục vụ Đại hội 2 cấp

TAP CHÍ LANGBIAN|5/6/2022 10:32:04 AM

Phục vụ Đại hội 2 cấp

(Gia hạn lần cuối)

                                  

Kính gửi: Toàn thể Hội viên và Chi hội trưởng của Hội

 

Chào mừng Đại hội VII Hội VHNT Lâm Đồng (Nhiệm kỳ 2022-2027), đề nghị toàn thể Hội viên (HV) và Chi hội trưởng thực hiện gấp một số việc sau đây:

I. Với Hội viên:

1. Kê khai Kỷ yếu Văn nghệ sĩ và làm Thẻ Hội viên

Họ và tên:

Sinh ngày:

Giới tính:

Bút danh:

Dân tộc:

Quê quán (tỉnh):

Chức danh hiện nay:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Email:

Facebook:

Tên 3 tác phẩm tâm đắc (đoạt giải, hoặc công bố năm nào, ở đâu):

 

(Kèm 1 ảnh chân dung 3cmx4cm - gửi bản khai Giấy và bản Vi tính qua Email: vanphonghoi.vnld@gmail.com  - nếu chưa gửi, cần gửi trước ngày 31/5/2022).

2.  In 6 Tuyển tập VHNT Lâm Đồng 5 năm (2017-2022)

HV tự chọn TP tâm đắc đã đăng hoặc chưa đăng báo-tạp chí, phải gửi bằng Email trước ngày 31/5/2022:  2.1. Mỗi HV Thơ 5 TP gửi Email: thanhduonghong@gmail.com   2.2. Mỗi HV Văn xuôi 1 TP gửi Email: vanxuoilamdong@gmail.com  2.3. Mỗi HV Âm nhạc 5 TP gửi Email: caonguyen.dalat66@gmail.com 2.4. Mỗi HV Nhiếp ảnh 5 TP gửi Email: duongquangtindl@gmail.com 2.5. Mỗi HV Mỹ thuật 5 TP gửi Email:  vanthanh.mt@gmail.com   2.6. Mỗi HV Văn nghệ Dân gian (1 TP), Dân tộc Thiểu số (Nghiên cứu sưu tầm 1 TP, Thơ 3 TP, Nhạc 3 TP) gửi Email: phonglh@dlu.edu.vn  - (HV sinh hoạt 2 - 3 Chi hội, nên ưu tiên gửi TP cho Chi hội chuyên ngành chính).

II. Với Chi hội trưởng:

 1. Cử Hội viên dự Trại sáng tác VHNT tại Đại Lải (8/2022): Thường trực Hội 1, Chi hội (Văn học 2, Bảo Lộc 2, Đơn Dương 1, Đức Trọng 1, Lâm Hà 1, Đạ Tẻh 1, Nhiếp ảnh 2, Âm nhạc 1, Mỹ thuật 1, VNDG 1, DTTS 1) - gửi Email: hahuunet@gmail.com  -  trước ngày 31/5/2022.                     

2. Gửi sơ lược Lịch sử Chi hội từ khi thành lập đến nay (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, mục tiêu, giải pháp NK 2022-2027).  2.1. Số liệu (HV, danh sách các BCH, HĐNT, Chi hội trưởng, tổng số TP đã sáng tác, số TP đã công bố, số TP đoạt giải thưởng các cấp từng nhiệm kỳ và từ khi thành lập Chi hội đến nay).  2.2. Lập danh sách Hội viên hiện nay.

3. Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chi hội NK 2017-2022 (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân); Phương hướng, mục tiêu, giải pháp NK 2022-2027; Dự kiến Nhân sự BCH Chi hội - gửi Email: hahuunet@gmail.com  trước ngày 5/6/2022. (Dự kiến, tháng 7 Đại hội điểm Chi hội Đạ Tẻh và Âm nhạc; tháng 8 Đại hội xong các Chi hội còn lại; giữa tháng 12/2022 Đại hội VII Hội VHNT Lâm Đồng).

Rất mong các Chi hội trưởng và toàn thể Hội viên quan tâm thực hiện.

Hội viên nào không thực hiện coi như mất quyền lợi.

Trân trọng cảm ơn!

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 Hà Hữu Nết

 

                                                                                                                                                                             

Phục vụ Đại hội 2 cấp