Cập nhật 10:40, 12/08/2021

 

 

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt

                                                            HÀ HỮU NẾT

Trong bối cảnh “vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”; chúng ta vẫn ghi nhớ, kỷ niệm 76 năm Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1945. Mọi người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều tự hào mình là con dân của một nước độc lập, tự do và ngày càng lớn mạnh.

Đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra bước ngoặt vĩ đại, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta, từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. Đánh giá về ý nghĩa lớn lao này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho Nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”. Thắng lợi này đã chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp đối với nước ta, mở kỷ nguyên độc lập, lần đầu tiên nước Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới. Đồng thời, mở ra quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới, với tư cách và vị thế của một quốc gia độc lập, có chủ quyền: “Lịch sử dân tộc ta đã có nhiều thời kỳ rất vẻ vang. Nhưng trước ngày Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta đã phải trải qua gần một thế kỷ vô cùng tủi nhục. Trên địa đồ thế giới, tên nước ta đã bị xóa nhòa dưới bốn chữ “Đông Dương thuộc Pháp”. Thực dân Pháp gọi đồng bào ta là lũ Annamít. Thiên hạ gọi chúng ta là vong quốc nô”. Cụ Phan Bội Châu, đã phải thốt lên rằng: “Đã lắm lúc bầm gan tím ruột/ Vạch trời cao mà tuốt gươm ra/ Cũng xương, cũng thịt, cũng da/ Cũng hòn máu đỏ, con nhà Lạc Long/ Thế mà chịu trong vòng trói buộc/ Mấy mươi năm nhơ nhuốc lầm than...”. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Nhân dân ta tự làm chủ vận mệnh của mình. Tên tuổi nước ta lừng lẫy khắp năm châu, bốn biển.

Đối với tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, đã góp phần đánh bại chế độ phong kiến và chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít ở Việt Nam. Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cách mạng Tháng Tám, đã giải phóng đồng bào ta, ra khỏi chế độ quân chủ chuyên chế và xiềng xích thực dân. Cách mạng Tháng Tám, đã xây dựng cho Nhân dân ta cái nền tảng Dân chủ Cộng hòa và thống nhất độc lập”. Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ Nhân dân ta, kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử. Đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được hoàn toàn tự do, hạnh phúc.

 Đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, Cách mạng Tháng Tám là tấm gương, cổ vũ các quốc gia đang mất độc lập tự do ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh, nhất là các nước láng giềng. Khẳng định vị thế và giá trị thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, đã làm cho chúng ta trở nên một bộ phận trong đại gia đình dân chủ thế giới. Cách mạng Tháng Tám có ảnh hưởng trực tiếp và rất to đến hai dân tộc Miên và Lào, cùng nổi lên chống đế quốc và đòi độc lập”. Người còn khẳng định: “Suốt 80 năm nước ta bị Pháp chiếm, Nhân dân ta từ Nam đến Bắc, đã nhiều lần nổi dậy chống giặc ngoại xâm. Nhưng vì bọn vua quan hèn nhát, câu kết với địch, phản nước hại dân, cho nên các cuộc khởi nghĩa đều thất bại. Cách mạng Nga thành công, đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, dạy cho họ cách tổ chức, đấu tranh và giành thắng lợi. Nhờ vậy, mà ta có Đảng tiên phong, có Mặt trận đoàn kết và lãnh đạo toàn dân, kiên quyết đấu tranh cho độc lập tự do, cho Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhân dân ta được hoàn toàn giải phóng: Đã phá tan xiềng xích nô lệ thực dân, đã đập đổ chế độ vua quan phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”.

Đối với phong trào cộng sản quốc tế, thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, góp phần to lớn đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại; giáng đòn chí mạng vào nền móng của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu nhất; cùng với Liên Xô và đồng minh, đánh đổ chủ nghĩa phát xít, giữ vững hòa bình trên thế giới. Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, là chiến thắng chung của bán đảo Đông Dương, của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, đã chứng minh sự đúng đắn của học thuyết Mác - Lênin, về vấn đề dân tộc thuộc địa. Vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định: “Thực tiễn ở Việt Nam, đã chứng tỏ rằng, nhờ có sự lãnh đạo của Đảng Mác - Lênin, mà cách mạng đã thu được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, cùng Trung ương Đảng ra mắt Chính phủ lâm thời. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người tuyên bố: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập! Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Đó là, sự mở đầu một Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

76 năm đã lùi xa, nhưng tầm vóc, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những Nhân dân Việt Nam có thể tự hào, và những dân tộc bị áp bức khác cũng có thể tự hào rằng, lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và kế thừa các nhiệm kỳ trước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, khẳng định mục tiêu chiến lược: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ Công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Cùng với Đảng bộ và Nhân dân, giới văn nghệ sĩ Lâm Đồng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, góp phần xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và bản Tuyên ngôn Độc lập bất diệt, mãi mãi khắc sâu lòng người, khẳng định niềm tin, sức mạnh dân tộc, tương lai tươi sáng. Để mọi người dân Việt Nam, trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài, tự hào rằng “Tôi là người Việt Nam”!./.   

                                                                                                     


Xem thêm

Lên đầu trang