Tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt

TAP CHÍ LANGBIAN|8/25/2022 10:07:44 AM

      

      

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt

                                                     HÀ HỮU NẾT

 

      Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đã mở ra bước ngoặt lớn, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ nô lệ thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Khái quát ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (CMT8-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng, là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

       Đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho Nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”. Người còn khẳng định: “Năm 1945, Nhân dân Việt Nam đã làm Cách mạng Tháng Tám, đánh đuổi bọn thực dân ra khỏi đất nước và xây dựng chính quyền Nhân dân. Đó là một bước ngoặt trong lịch sử của dân tộc”. Đồng thời, mở ra mối quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới với tư cách, vị thế của một quốc gia có độc lập, chủ quyền: “Lịch sử dân tộc ta đã có nhiều thời kỳ rất vẻ vang. Nhưng trước ngày Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta đã phải trải qua gần một thế kỷ vô cùng tủi nhục. Trên địa đồ thế giới, tên nước ta đã bị xóa nhòa dưới bốn chữ “Đông Dương thuộc Pháp”. Thực dân Pháp gọi đồng bào ta là lũ Annamít dơ bẩn. Thiên hạ gọi chúng ta là vong quốc nô. Cụ Phan Bội Châu đã phải thốt lên rằng: “Nghĩ lắm lúc bầm gan tím ruột/ Vạch trời cao mà tuốt gươm ra/ Cũng xương, cũng thịt, cũng da/ Cũng hòn máu đỏ, con nhà Lạc Long/ Thế mà chịu trong vòng trói buộc/ Mấy mươi năm nhơ nhuốc lầm than”. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Nhân dân ta tự làm chủ vận mệnh của mình. Tên tuổi nước ta lẫy lừng khắp năm châu, bốn biển”.

       Đối với tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa: “Cách mạng Tháng Tám đã giải phóng đồng bào ta ra khỏi chế độ quân chủ chuyên chế và xiềng xích thực dân, đã xây dựng cho Nhân dân ta cái nền tảng Dân chủ Cộng hòa và thống nhất độc lập”. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ Nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử. Đất nước hoàn toàn độc lập, người dân hoàn toàn tự do, hạnh phúc.

       Đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, CMT8-1945 thắng lợi là tấm gương, cổ vũ cho các quốc gia - dân tộc đang mất độc lập tự do ở châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh, nhất là các nước láng giềng noi theo. Người khẳng định: “Suốt 80 năm nước ta bị Pháp chiếm, Nhân dân ta từ Nam đến Bắc đã nhiều lần nổi dậy chống giặc ngoại xâm. Nhưng vì bọn vua quan hèn mạt, cấu kết với địch, phản nước hại dân, cho nên các cuộc khởi nghĩa đều thất bại. Cách mạng Nga thành công đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, dạy cho họ cách tổ chức, đấu tranh và giành thắng lợi. Nhờ vậy mà ta có Đảng tiên phong, có Mặt trận dân tộc thống nhất, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân, kiên quyết đấu tranh cho độc lập tự do, làm nên Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhân dân ta được hoàn toàn giải phóng. Đã phá tan xiềng xích nô lệ thực dân, lật đổ chế độ thối nát của vua quan phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó dân ta làm chủ nước ta”.

       Đối với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, thắng lợi của CMT8-1945 mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại; giáng một đòn chí mạng vào nền móng của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu nhất. Cùng với Liên Xô, các lực lượng tiến bộ thế giới và quân đồng minh đánh đổ chủ nghĩa phát xít, giữ vững hòa bình khu vực và thế giới. Thắng lợi CMT8-1945 đã chứng minh sự đúng đắn của học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa, của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Người khẳng định: “Thực tiễn ở Việt Nam đã chứng tỏ rằng, nhờ có sự lãnh đạo của Đảng Mác - Lênin mà cách mạng đã thu được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

       77 năm đã trôi qua nhưng tầm vóc, ý nghĩa, bài học Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, dấu mốc lớn trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Phát huy tinh thần CMT8-1945 bất diệt, nhất định sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ thành công. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Với tinh thần đó, chúng ta tin rằng các mục tiêu lớn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ thành hiện thực: “Đến năm 2025 kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”!./

 

 

 

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt