Cập nhật 10:24, 25/06/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người thầy của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

                                                                                                            KIM CHUNG

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một nhà báo uyên bác. Người đã dùng báo chí làm vũ khí đấu tranh cách mạng ngay từ những ngày sống trên đất Pháp; trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, cũng như trên bước đường tìm đường cứu nước. Trong cuộc đời làm báo của mình, hơn 30 năm sống, làm việc ở các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Đức..., nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh đã dùng 69 bút danh để hoạt động báo chí với nhiều thể loại: Chính luận, bút ký, tin, ảnh... Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở các nhà báo: “Trước khi cầm bút, các nhà báo phải tự đặt câu hỏi: “Mình viết cho ai đọc?” Người đã chỉ dẫn các nhà báo mục tiêu rõ ràng: “Quần chúng Nhân dân, người lao động là các đối tượng nhà báo phải hướng tới.”

Báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp Cách mạng

Báo chí là một vũ khí sắc bén trong Công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho người dân. Giữa cách mạng và báo chí có sự thống nhất. Mục đích hoạt động của nền báo chí cách mạng là vì dân và từ đó thể hiện vai trò lớn lao của báo chí đối với xã hội. Hồ Chí Minh nhắc nhở các nhà báo: “Không biết rõ, hiểu rõ chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết chớ nói, chớ viết càn.” Và người đã chỉ rõ: “Phải viết cho sát đối tượng. Muốn vậy phải viết theo cách nói của quần chúng Nhân dân, phải sử dụng từ ngữ mà họ hay dùng, những cách nói quen thuộc trong đời sống hàng ngày của họ.” Để báo chí thực sự là diễn đàn của người dân, Bác Hồ căn dặn: “Phải viết ngắn gọn, rõ ràng, nói những điều thiết thực, đi thẳng vào nội dung mình định nói...”

Để bảo vệ quyền lợi Nhân dân, báo chí chính là vũ khí sắc bén chống lại mọi biểu hiện phản động, tiêu cực đi ngược lại quyền lợi của Nhân dân, đất nước. Báo chí là công cụ đấu tranh xã hội, đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. Bác chỉ ra rằng: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Bài báo phải có tính chiến đấu, đấu tranh không khoan nhượng chống kẻ thù giai cấp, chống tiêu cực, tham nhũng… Theo Bác: “Mỗi nhà báo phải luôn luôn xác định báo chí là một mặt trận, mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận ấy, phải tham gia vào cuộc đấu tranh tư tưởng, phê bình những cái sai, những thói hư tật xấu trong xã hội, xây dựng cuộc sống mới, con người mới, dám bảo vệ cái đúng, không uốn cong ngòi bút của mình”.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hiệu quả, tác dụng của báo chí truyền thông; vấn đề quan trọng đối với người cầm bút phải là “những điều mắt thấy tai nghe”. Viết phải đúng sự thật từ thực tế cuộc sống. Sự kiện, con số phải xem xét kiểm tra chọn lọc. Theo Bác thì sự thật là sức mạnh của bài viết và đồng thời là thước đo đạo đức của người làm báo chí cách mạng. Người căn dặn: “Tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”. Cho nên mỗi nhà báo, phóng viên phải đề cao trách nhiệm và sứ mệnh của mình với xã hội, không ngừng rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, để báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền Báo chí cách mạng Việt Nam

Bác chỉ rõ tôn chỉ mục đích của Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ Nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới, suy rộng ra là phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới vì mục tiêu của thời đại là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Báo chí cách mạng phải có đường lối chính trị đúng đắn, để các nội dung và hình thức thể hiện báo chí đúng và phụ vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Theo Bác, người hoạt động báo chí là một chiến sĩ cách mạng, phải thể hiện được vai trò nhiệm vụ của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ của người làm báo rất quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ báo chí của mình thì mỗi nhà báo phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường của giai cấp vô sản. Đồng thời tích cực nâng cao trình độ văn hóa, chuyên sâu vào nghiệp vụ của mình… Nhiệm vụ của báo chí cách mạng là phải tiên phong trong đấu tranh với những gì đi ngược lại với quy luật lịch sử, vạch trần tư tưởng phản động, lừa dối của kẻ thù dân tộc. Bên cạnh đó báo chí cách mạng còn tích cực biểu dương những tấm gương tiêu biểu, anh dũng  trong chiến đấu và lao động, để cỗ vũ người dân hăng hái tham gia cách mạng.

Báo chí Cách mạng Việt Nam phải mang tính Đảng. Đây là điều cốt lõi nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí của Đảng ta. Báo chí  đúng đắn về chính trị khi được Đảng lãnh đạo. Vì báo chí cách mạng là: “Không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ Nhân dân, để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc hướng dẫn để báo chí và đội ngũ các nhà báo thực hiện, phục vụ cho cách mạng, phục vụ tốt nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân là Đảng đã làm tốt vai trò lãnh đạo báo chí. Trong suốt quá trình đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, báo chí cách mạng luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhà nước luôn coi trọng việc phát triển toàn diện của báo chí, coi báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của báo chí…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng VIệt Nam. Người đã hướng cho cơ quan báo chí, người làm báo hiểu rõ báo chí nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh cho Nhân dân; bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cho nên mỗi nhà báo chúng ta hãy suy ngẫm, thực hành, góp phần thắng lợi vào phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 


Xem thêm

Lên đầu trang