Phấn đấu đến năm 2025, Lâm Đồng thành tỉnh phát triển khá của cả nước *

Chủ tịch Trần Văn Hiệp: Năm 2020, năm cuối thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tác động đến mọi phương diện của đời sống kinh tế - xã hội; nhưng được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể quần chúng, cùng với những nỗ lực cố gắng trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự chung tay góp sức của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Toàn tỉnh, đã đạt và vượt mức 13/17 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, đặc biệt thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 9.430 tỷ đồng, đạt 101% dự toán được giao.

Non song liền một dải

Không gian Đà Lạt quanh năm êm đềm quyến rũ, nhưng người Đà Lạt không ngủ yên khi quân thù còn bước chân xâm lược trên quê hương. Ta hãy điểm sơ qua đôi nét về truyền thống đấu tranh giành độc lập. Đà Lạt cùng cả nước, cả dân tộc nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ: “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, xẻng, gậy gộc, đứng lên dành chính quyền về tay Nhân dân”. Từ ngày 23-8 đến ngày 28-8-1945, Nhân dân Đà Lạt đã vùng lên khởi nghĩa cướp chính quyền, hai tỉnh Lâm Viên và Đồng Nai Thượng. Ở Đà Lạt UBND cách mạng lâm thời tỉnh Lâm Viên được thành lập, cử ông Phan Đức Huy làm Chủ tịch - chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp.

Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành

Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành

Lên đầu trang